Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751   odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník práva a povinnosti stran kupní smlouvy, uzavírané  mezi obchodní společností Design Therapy s.r.o., se sídlem Rotalova 595/7, 614 00 Brno-Husovice, IČ: 04734955, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91533 (dále jen „prodávající”) a jinou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.retro-bazar.cz.
2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu nebo jinak jednat s prodávajícím, je osobou právnickou či osobou, jež takto jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6.    Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Informace a kupní cena
1.    Informace o zboží a kupní ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
2.    Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání (tj. poštovné, balné či náklady na dopravu) ani případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí.
3.    Prodávající se zavazuje k zajištění řádného označení zboží a k popisu jeho hlavních vlastností.
4.    Informace o vadách zboží jsou prodávajícím poskytovány skrze fotografickou dokumentaci nebo popis, příslušející k dané věci.

Způsob platby a dodání
1.    Informace o způsobu platby a dodání jsou k dispozici zde.

Odpovědnost za vady
1.    Kupující a prodávající si v souladu s § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník sjednávají zkrácení doby pro uplatnění práv z vady při koupi již použitého spotřebního zboží na dvanáct měsíců od jeho převzetí. Právo z vady nelze uplatnit v případě, že
a)    věc je prodávána za nižší cenu na vadu, pro niž byla nižší cena ujednána,
b)    se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c)    se jedná o vadu u věci použité, jež odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d)    to vyplývá z povahy věci.
2.    Prodávající není povinen nároku kupujícího na práva z vadného plnění vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
3.    U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
4.    Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Odstoupení od smlouvy
1.    Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
2.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
3.    V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, kupující.
4.    Prodávající se při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího zavazuje vrátit platbu, až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal.
5.    Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
6.    Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo jeho osobu.

Ochrana osobních údajů
1.    Veškerá data a osobní údaje, jež kupující prodávajícímu v rámci obchodního styku poskytne, budou užity výhradně za účelem dodání zboží a nebudou poskytnuty třetímu subjektu s výjimkou zajišťovatele dodací služby.

Řešení sporů
1.    Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
2.    Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz., nebo platforma ODR dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
4.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Závěrečná ustanovení
1.    Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími souvisejícími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
2.    Právní poměry a případné spory vyplynuvší z kupní smlouvy se řídí českým právem.
3.    Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2016.

Nejsme plátci DPH.

Kontaktní údaje:
Název: Design Therapy s.r.o.
Sídlo: Rotalova 595/7, 614 00 Brno-Husovice
IČ: 047 34 955
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 91533 ze dne 20. ledna 2016
Telefon: +420 773 650 869
Email: info@retro-bazar.cz
Kontaktní adresa: Rotalova 595/7, 614 00 Brno-Husovice
Seznam provozoven: Rotalova 595/7, 614 00 Brno-Husovice
Provozní doba: PO-PÁ: dle telefonické domluvy